Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers op deze Website en in het bijzonder de rechten van deze bezoekers. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarvoor een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat in overeenstemming is met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit beleid houdt in dat wij persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk behandelen. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, verwijzen wij naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

/ Wie zijn wij?

Wij zijn iXL Hosting, gevestigd aan de Galvanistraat 117, 6716 AE te Ede. Wij zijn de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens met behulp van de Website. Bij vragen over dit privacy beleid kunt u ons per e-mail bereiken op info@ixlhosting.nl.

/ Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Het gaat hier onder andere om bijvoorbeeld namen en contactgegevens van vertegenwoordigers van klanten en partners. Informatie als IP-adressen, hoe u onze website gebruikt en op welke links u klikt worden ook als persoonsgegevens gekenmerkt. Aan het verwerken van persoonsgegevens zijn bijzondere wettelijke voorschriften verbonden. Wanneer wij persoonsgegevens van gebruikers of klanten verwerken, houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

/ Doelen en rechten

iXL Hosting verwerkt vanuit verschillende rollen en met verschillende doelen persoonsgegevens. Deze rollen, verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, zijn beschreven in de AVG. De verwerkingsverantwoordelijke is degene die doel en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens bepaalt. Daar gelden een groot aantal wettelijke verplichtingen voor. De verwerker verwerkt de persoonsgegevens alleen in opdracht van een derde partij. Hier zijn ook bepaalde wettelijke verplichtingen van toepassing. Deze zijn echter anders van die voor een verwerkingsverantwoordelijke. De reden hiervoor is dat in de laatste rol het gebruik van de persoonsgegevens grotendeels wordt bepaald door de verwerkingsverantwoordelijke. Onderstaande opsomming geeft aan hoe wij vanuit het perspectief van verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken. De manier waarop wij dit vanuit het oogpunt van verwerker doen kan verschillen per dienst die u bij ons afneemt. Details hierover kunt u verkrijgen via de voor u gangbare contactkanalen.

/ Gegevens die wij verzamelen

iXL Hosting heeft om diensten te kunnen leveren en om (toekomstige) klanten te kunnen bereiken persoonsgegevens nodig. Voor het gebruik van deze persoonsgegevens is iXL Hosting verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Wij verzamelen en slaan gegevens op waarvan u kiest om die vrijwillig aan ons te verstrekken in het kader van het leveren van diensten. De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is het tot uitvoer kunnen brengen van de overeenkomst of het leveren van diensten. Voor nadere informatie over gegevens die van of over u worden verzameld en de grondslag hiervan kunt u een bericht sturen naar info@ixlhosting.nl. Onderstaande opsomming geeft aan welke gegevens wij mogelijk van u verzamelen en met welke grondslag wij dit doen:

 • Bedrijfsnaam, tot uitvoer brengen van een overeenkomst;
 • Contactpersoon, tot uitvoer brengen van een overeenkomst;
 • Telefoonnummer, tot uitvoer brengen van een overeenkomst;
 • E-mail adres, tot uitvoer brengen van een overeenkomst;
 • Betaalgegevens, tot uitvoer brengen van een overeenkomst;
 • NAW gegevens, gerechtvaardigd belang of het tot uitvoer brengen van een overeenkomst;
 • IP-adres, gerechtvaardigd belang om dienstverlening te verbeteren.

Voor meer informatie verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

/ Gegevens die wij verzamelen met behulp van geautomatiseerde middelen

Ook verzamelen wij bepaalde gegevens met behulp van cookies die wij plaatsen bij uw bezoek aan deze Website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van uw computer of uw mobiele apparaat zet op het moment dat u de website bezoekt. Cookies bevatten informatie die kan worden geraadpleegd door de partij die het cookie heeft geplaatst, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen de beheerder van de Website zelf (‘first party cookies’) of een derde partij (‘third party cookies’). U heeft zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze u de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe u geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u deze Website niet (volledig) kunt gebruiken. Op deze Website gebruiken wij twee verschillende soorten cookies:

 • Technisch noodzakelijke cookies;
 • Cookies voor marketingdoeleinden.

Technisch noodzakelijke cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals inloggen op een persoonlijk account of het bestellen van producten. Daarnaast verzamelen wij met deze cookies statistieken over het gebruik van de website. Door het in kaart brengen van het gebruik kunnen wij de website voortdurend blijven verbeteren met als resultaat een steeds betere gebruikerservaring. Hier gebruiken wij ook software van derden voor, zoals Google Analytics en Hotjar, die wij privacyvriendelijk hebben ingesteld. De statistieken en rapportages die hieruit naar voren komen zijn niet te herleiden naar individuen.

Cookies voor marketingdoeleinden

Naast de technisch noodzakelijke cookies gebruiken wij ook marketingcookies van Google Adwords op onze website. Derde partijen kunnen ook marketingcookies plaatsen op onze site. Door deze informatie met elkaar te combineren kunnen wij op basis van uw online surf-, zoek- en koopgedrag zo relevant mogelijke aanbiedingen doen. Met deze marketingcookies houden we ook bij welke advertenties u hebt gezien.Middels marketingcookies worden ook social media platformen zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Hubspot gekoppeld. Social media cookies kunnen ook gebruikt worden om uw voorkeuren en interesses onthouden. Bovendien kunnen we op basis van uw gedrag advertenties laten zien waarvan we denken dat die beter bij u passen. De marketingcookies maken het onder andere mogelijk dat:

 • We de mogelijkheid hebben om bij te houden welke advertenties u al hebt gezien;
 • We de mogelijkheid hebben om bij te houden hoe vaak u een advertentie al hebt gezien;
 • We de mogelijkheid hebben om bij te houden of u op de advertenties klikt;
 • We de mogelijkheid hebben om bij te houden of u bestellingen plaatst nadat u een advertentie hebt gezien of erop hebt geklikt;
 • We de mogelijkheid hebben om jouw online surf-, zoek-, en koopgedrag te kunnen combineren.

Cookiehistorie verwijderen Als u ervoor hebt gekozen om cookies voor marketingdoeleinden te weigeren dan worden deze niet meer geplaatst op jouw computer. Mocht u de personalisatie die middels deze cookies plaatsvindt toch graag weer aanzetten dan kunt u de cookiehistorie van jouw browser verwijderen. Voor de verschillende browsers kan dat op de onderstaande manier.

Cookies verwijderen in Chrome:

 • Klik op de 3 puntjes, rechtsboven. Klik op Geschiedenis > Geschiedenis > Browsegegevens wissen.
 • In het menu ‘Browsegegevens wissen’ heeft u bovenin de optie om browsegegevens te wissen vanaf het eerste gebruik tot en met alleen het laatste uur. Daaronder kiest u welke items u wilt wissen. Vink in elk geval ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens’ aan.
 • Druk op de knop ‘Browsegegevens wissen’.

Cookies verwijderen in Safari:

 • Open Safari en ga naar Safari > Voorkeuren > Privacy > Bewaarde cookies en gegevens verwijderen > Beheer websitegegevens > Verwijder alles.

Cookies verwijderen in Firefox:

 • Klik op de 3 streepjes rechtsboven, klik op Opties > Privacy > Individuele cookies verwijderen.
 • Klik op ‘Alle verwijderen’.

Cookies verwijderen in Microsoft Edge:

 • Klik op de 3 puntjes rechtsboven > Instellingen. Klik onder ‘Browsegegevens wissen’ de optie ‘Kies wat u wilt wissen’.
 • Selecteer de cookies (voorgeselecteerd) > Druk op de knop ‘Wissen’.

Cookies verwijderen in Internet Explorer:

 • Klik op het tandwiel rechtsboven > kies Internetopties > tab Algemeen. Klik onder ‘Browsegeschiedenis’ op ‘Verwijderen’.
 • Wilt u niet alles verwijderen? Vink dan in ieder geval ‘Cookies en Websitegegevens’ aan en klik op ‘Verwijderen’.

/ Op welke wijze gebruiken wij de gegevens die wij verzameld hebben?

Wij gebruiken de gegevens die wij over u verzamelen met behulp van de Website om te analyseren hoe u ons heeft gevonden, en waar u op de Website bent binnen gekomen. Ten behoeve van dit doeleinde bewaren wij de gegevens gedurende 30 dagen nadat u deze aan ons heeft verstrekt dan wel met behulp van geautomatiseerde middelen hebben verzameld. Ook kunnen wij de gegevens die wij over u verzamelen met behulp van de Website gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, industriestandaarden en ons beleid.

/ Delen van gegevens

Wij zullen de gegevens die wij over u hebben verzameld niet verkopen aan derden of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven. Wij kunnen gegevens die wij van u hebben verkregen of over u hebben verzameld met behulp van de Website aan dienstverleners verstrekken die wij hebben ingeschakeld om bepaalde diensten namens ons te verrichten, zoals het hosten of het beheren van deze Website of het analyseren van gegevens. Wij zullen met dergelijke dienstverleners contractueel overeenkomen dat zij passende waarborgen zullen hanteren ten aanzien van de bescherming van de gegevens die zij namens ons verwerken. Het kan zijn dat wij gegevens over u openbaar moeten maken op grond van een wettelijk voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Website dan wel andere toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden. Ook behouden wij ons het recht voor om gegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen. Binnen het concern waartoe iXL Hosting behoort kunnen uw gegevens binnen de Europese Unie worden uitgewisseld voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uitwisseling binnen het concern speelt met name voor marketingdoeleinden en activiteiten van intern beheer (waaronder interne analyses). Uiteraard worden niet meer gegevens uitgewisseld dan redelijkerwijs noodzakelijk.

/ Doorgifte van gegevens

Het kan zijn dat wij de gegevens die wij verzamelen met behulp van deze Website doorgeven naar andere landen dan het land waarin de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Het is mogelijk dat dergelijke landen niet hetzelfde beschermingsniveau waarborgen ten aanzien van persoonsgegevens als in de Europese Unie. Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Unie (dan wel de Europese Economische Ruimte), dan zullen wij de persoonsgegevens beschermen zoals beschreven in dit privacybeleid en zullen ervoor zorgen dat gegevens alleen worden doorgegeven als er een passend beschermingsniveau wordt gehanteerd en/of passende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

/ Beveiliging

De beveiliging van gegevens is voor ons belangrijk en we zullen dan ook redelijke, passende beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens die wij verzamelen te beschermen. In overeenstemming met de verplichtingen uit de AVG spannen wij ons in om middels dit beveiligingsniveau, gelet op de stand van de techniek, voldoende waarborgen in te bouwen om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

/ Rechten

Wij zijn ons ervan bewust dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw:

 • Het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of over u persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Het recht op om uw persoonsgegevens over te dragen (dataportabiliteit). Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die wij als organisatie van u hebben;
 • Het recht op inzage. Dat houdt in dat u een organisatie mag vragen of deze persoonsgegevens van u heeft vastgelegd en zo ja, welke;
 • Het recht om vergeten te worden (vergetelheid). Dit recht houdt in dat een organisatie in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen. U kunt aan organisaties vragen om uw gegevens te wissen met een beroep op uw recht op vergetelheid;
 • Het recht om persoonsgegevens over u te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen als deze feitelijk onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt;
 • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over u ten behoeve van direct marketing;
 • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over u vanwege uw bijzondere persoonlijke omstandigheden;
 • Het recht om bezwaar uw toestemming in te trekken voor gegevensverwerking. U heeft het recht ons te verzoeken om u te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

Als u op basis van bovenstaande rechten een verzoek wilt indien bij ons, dan kunt u daarvoor een e-mail sturen naar info@ixlhosting.nl. We kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden. We streven ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te antwoorden.

/ Wijzigingen

We houden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en zullen gewijzigde versies van dit privacybeleid op deze Website plaatsen. We raden u aan om geregeld het privacybeleid te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 9 november 2022.